Outras publicacións

 


MONOGRÁFICOS


 

RPEValle, A.; Nuñez, J.C. & Rosário, P. (eds.) (2014). Las “tareas para casa” a debate [monográfico]. Revista de Psicología y Educación, 9,2. Dispoñible en http://revistadepsicologiayeducacion.es/index.php/descargasj/view.download/31/211.html

Resumo:
Nos últimos anos, desde distintas frontes e na maior parte dos países da nosa contorna -incluída o noso- reavivouse o debate histórico sobre a relevancia social e educativa dos deberes escolares e a conveniencia, ou non, de prescribilos nas diferentes etapas educativas. Preocupado por este asunto, o Director da Revista de Psicoloxía e Educación / Journal of Psychology and Education considerou oportuno elaborar un número monográfico sobre este tema co fin de xerar debate psicoeducativo e novas liñas de investigación. O tema monográfico que agora ve a luz é un conxunto de seis traballos orixinais de investigadores especialistas no tema de diferentes universidades de España e Portugal. Desde distintas perspectivas metodolóxicas (estudos multinivel, análises fenomenográfico, revisión conceptual) e tendo como obxectivo tres dimensións dos deberes escolares (individual, familiar, instrucional), os seis artigos achegan datos relevantes para o desenvolvemento do coñecemento científico e para a práctica educativa.

 

 


 

 


PROGRAMAS


LIBRO ESTUDIO

 

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO (2017)

Antonio Valle Arias; Susana Rodríguez Martínez; Isabel Piñeiro Aguín; Bibiana Regueiro Fernández; Iris Estévez Blanco; Carlos Freire Rodríguez; María del Mar Ferradás Canedo

O PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO, está destinado a favorecer o coñecemento e uso por parte dos estudantes de diferentes técnicas que favorezan o seu proceso de aprendizaxe e éxito académico.

PDF dispoñible

 

 

 

 


LIBRO METAS

 

MOTIVOS PARA MOTIVARTE. PROGRAMA DE METAS (2017)

Antonio Valle Arias; Susana Rodríguez Martínez; Isabel Piñeiro Aguín; Bibiana Regueiro Fernández; Iris Estévez Blanco; Carlos Freire Rodríguez; María del Mar Ferradás Canedo

O PROGRAMA DE METAS denominado MOTIVOS PARA MOTIVARTE, está dirixido, basicamente, a favorecer o coñecemento por parte dos estudantes das razóns e motivos que están detrás do seu compromiso persoal co estudo e, promover a adopción daqueles máis efectivos nas situacións de aprendizaxe e estudo. 

Para alumnado a partir de 15 anos.

PDF dispoñible

 

 


LIBRO EMOCIONES

 

EMOCIONARTE PARA MOTIVARTE. PROGRAMA EMOCIONES (2017)

Antonio Valle Arias; Susana Rodríguez Martínez; Isabel Piñeiro Aguín; Bibiana Regueiro Fernández; Iris Estévez Blanco; Carlos Freire Rodríguez; María del Mar Ferradás Canedo

EMOCIONARTE PARA MOTIVARTE está dirixido, basicamente, a favorecer o autocontrol emocional nos estudantes mediante: (a) o recoñecemento dos afectos e emocións negativas asociadas ao estudo e (b) a promoción dun patrón emocional e afectivo máis positivo e adecuado para un mesmo. Para alumnado a partir de 15 anos.

PDF dispoñible

 

 

 


LIBRO CREENCIAS

CONOCERTE PARA MOTIVARTE. PROGRAMA CREENCIAS (2017)

Antonio Valle Arias; Susana Rodríguez Martínez; Isabel Piñeiro Aguín; Bibiana Regueiro Fernández; Iris Estévez Blanco; Carlos Freire Rodríguez; María del Mar Ferradás Canedo

O propósito deste PROGRAMA DE CREENCIAS é,basicamente, (a) favorecer o recoñecemento das crenzas sobre autoeficacia e a controlabilidad en situacións de aprendizaxe e estudo e (b) desenvolver un patrón de crenzas autorreferidas que optimicen o compromiso do aprendiz co seu propio proceso de estudo. Para alumnado a partir de 15 anos.

PDF dispoñible

 

 

 


ECOFASEPROGRAMA ECO-FA-SE (2014)

Miguel Anxo Santos Rego (Dir.)

O progreso dunha sociedade depende, en gran medida dos coñecmentos e capacidades que logren os seus membros a través do sistema educativo. Pero moitos estudantes non conseguen avanzar de acordo ás previsións curriculares, razón dabondo para apurar a busca de ferramentas que poidan beneficiar a todo o alumnado.

ECO-FA-SE é un programa socioeducativo deseñado para mellorar o rendemento do alumnado de 1º e 2º ciclo da ESO, tomando como base unha dinámica de traballo de colaboración entre familias e centros de ensino. Conta con tres actuacións relacionadas: un Programa de Aprendizaxe Cooperativa (AC), un Programa de Educación Familiar (EF) e un Programa de Aprendizaxe-Servizo (ApS). Ten sido implementado e avaliado no marco de sólidas actuacións investigadoras, por membros do Grupo Esculca da USC e en sete centros educativos de Galicia. Os resultados acadados amosan o seu potencial sistémico, nomeadamente cando se trata de artellar canles efectivas polas que poida discorrer o éxito educativo da nosa mocidade.

 


 

 

Home